Sámikopiija_Logo

Vedtekter

Forvaltningsorganisasjon for samiske rettighetshavere til åndsverk. Vedtatt på konstituerende representantskapsmøte den 26. juni 1992, revidert på representantskapsmøte den 13. mai 1996, og 24. april 1998.

MEDLEMSORGANISASJONER

Samiske kunstneres forbund
Samisk forfatterforening
Samisk forlegger- og avisforening
Samisk teaterforening
Samiske faglitterær forfatter- og oversetterforening
Foreningen Samiske komponister
Samisk Journalistforening

KAP. 1 FORMÅL OG OPPGAVER

§ 1.1 Sámikopiija er interesseorgan for organisasjoner som representere samiske rettighetshavere til opphavsrettslig beskyttet verk som er gjenstand for fotokopiering og andre former for sekundær bruk. Sámikopiija har som sådan ikke økonomiske formål.

§ 1.2 Innenfor sitt formål har Sámikopiija til oppgave:

 1. Å samle informasjon og foreslå tiltak til fremme av rettighetshavernes interesser.
 2. Å samordne medlemsorganisasjonenes krav, forhandle og slutte avtaler på deres vegne.
 3. Å inngå avtale med annen forvaltningsorganisasjon om å forhandle, slutte avtaler og kreve inn vederlag på Sámikopiijas vegne når dette er hensiktsmessig.
 4. Å forvalte og fordele vederlag og erstatning for kopiering og andre former for sekundær bruk av eksemplar og opphavsrettslig beskyttet verk.
 5. Å utveksle vederlag og erstatning med organer for ikke-samiske rettighetshavere.

Organisasjonen har også som oppgave å forhandle og gjøre avtaler på følgende områder:

 • sending av medlemmenes utgitte verk i radio og fjernsyn, uendret overføring av sendingen til allmennheten. I den utstrekning det er nødvendig for slik overføring, kan avtalen også omfatte opptak av sending.
 • offentlige og private institusjoners bruk i egen virksomhet av medlemmenes utgitte verk ved framstilling av eksemplarer gjennom fotokopiering eller tilsvarende framgangsmåte eller overføring til maskinlesbar form.

Retten til å forhandle og inngå avtaler etter bestemelser her, kan organisasjonen overdra til sammenslutning av rettightesorganisasjoner på opphavsrettens område, hvis oppgaver er av tilsvarende art.

 

KAP. 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1 Enhver samisk organisasjon som på vegne av sine medlemmer kan forhandle og slutte avtaler om samtykke til og vilkår for kopiering eller andre former for sekundær bruk av meldemmenes verk, kan søke om medlemskap i Sámikopiija.

Medlemssøknader avgjøres av representantskapet med 2/3 flertall.

§ 2.2 Oppsigelse av medlemskap skjer med minst 6 måneders varsel, og gjelder fra

1. januar året etter. Medlem som har sagt opp sitt medlemskap, blir ikke bundet av nye avtaler som inngås av Sámikoiija i oppsigelsestiden..

3. KAP. ORGANISASJON

§ 3.1 Organene i Sámikopiija er representantskapet (§ 3.2 – 3.8) og styret (§ 3.9 – 3.12)

§ 3.2 Hver medlemsorganisasjon oppnevner 1 representant med vararepresentant til Sámikopiijas representantskap. Vararepresentanter har møte-, tale- og forslagsrett. Medlemsorganisasjonen sender skriftlig melding til Sámikopiija om hvem som er oppnevnt. Oppnevnelsen gjelder til den blir skriftlig trukket tilbake. Representant for medlemsorganisasjon kan ved skriftlig fullmakt representere annen medlemsorganisasjon.

§ 3.3 Representantskapet har som hovedoppgave:

 1. Å bestemme omfanget av og trekke opp hovedretningslinjene for Sámikopiijas virksomhet etter kap. 1.
 2. 2. Å kontrollere styrets virksomhet.
 3. Å velge medlemmer til Sámikopiijas styre og eventuelle arbeidsutvalg.

For vedtak i representantskapet i henhold til § 3.3, pkt. 1, kreves 3/4 flertall av de tilstedeværende.

§ 3.4 Representantskapet trer sammen minst en gang i året. Dette møtet skal finne sted innen 31. mai og er Sámikopiijas årsmøte. Årsmøtet skal behandle:

 1. Konstituering og valg av 2 personer til å undertegne referatet.
 2. Godkjenning av referat fra foregående representantskapsmøte.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Revidert regnskap.
 5. Budsjett for kommende år.
 6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
 7. a) Valg av representantskapets ordfører og varaordfører
  b) Valg av medlemmer med personlige varamedlemmer til Sámikopiijas styre.
  c) Valg av leder og nestleder i styret.
 8. Ny oppnevning av revisor og voldgiftsnemd når dette er aktuelt.

Representantskapsmøte sammenkalles forøvrig etter begjæring fra styret, revisor eller minst 2 medlemsorganisasjoner.

Representantskapet kan foreta suppleringsvalg.

§ 3.5 Representantskapet sammenkalles skriftlig med saksliste og minst 2 ukers frist. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret minst 3 uker før årsmøtet. Medlemmene gis minst 1 ukes skriftlig varsel om fristen for innsending av saker.

§ 3.6 Møtet ledes av representantskapets ordfører, valgt på foregående årsmøte. Det kan ikke treffes vedtak i saker som ikke står på sakslisten. vedtak treffes ved alminnelig flertall der ikke annet er bestemt. Ordføreren sørger for at det opptas referat av forhandlingene.

§ 3.7 Styrets medlemmer har tale- og forslagsrett i representantskapet. Eventuell daglig leder har møte- og talerett.

§ 3.8 Styremedlemmer kan ikke samtidig sitte i representantskapet.

§ 3.9 Styret består av 5 medlemmer. 3 Medlemmer utgjør arbeidsutvalget, som representantskapsmøtet velger: leder, nestleder og 1 medlem. Både utgivere og opphavsmenn skal være representert i styret. Styremedlemmene har personlige varamenn. mStyret skal ivareta alle medlemsorganisasjonenes interesser. Medlemsorganisasjonen kan ikke binde sitt styremedlem.

§ 3.10 Styret leder Sámikopiias virksomhet. Styret ved lederen eller to styremedlemmer i fellesskap, tegner Sámikopiija.

Styret innkalles av lederen med minst 7 dagers varsel. Styret kan innkalles etter begjæring fra ett medlem.

§ 3.11 I styret har hvert medlem en stemme. Styret er kun beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer/varamedlemmer er tilstede, herunder leder eller nestleder.

Alle vedtak treffes ved alminnelig flertall. Det føres referat fra forhandlingene i styret. Referatet tilstilles representantskapet fortløpende.

§ 3.12 Styret organiserer Sámikopiijas administrasjon og fastsetter administrasjonens fullmakter.

Styret kan inngå avtale om at administrasjonen, eller deler av administrasjonen, ivaretas av annen forvaltningsorganisasjon.

KAP. 4 FORVALTNING, FORDELING OG AVSETNING

§ 4.1 Alle vederlagsmidler skal innbetales av brukeren eller innkrevende organ direkte til Sámikopiijas bankkonto.

Av innkomne midler avsetter representantskapet ved budsjettvedtak et visst beløp til Sámikopiijas administrasjon.

Styret avsetter eventuelle midler med sikte på ikke-samiske rettighteshavere.

Vederlag fordeles deretter mellom medlemsorganisasjonene så snart som mulig.

Midler som ikke kan fordeles umiddelbart, kan plasseres på særskilte bankkonti eller papirer garantert av bank eller forsikringsselskap med en rimelig forrenting av midlene. Det bør ikke plasseres med lengre bindingstid enn 6 måneder.

§ 4.3 Midler kan utbetales både etter endelig fordeling og som akonto-fordeling. Avtaler inngått mellom medlemsorganisasjonene om fordeling av midler sendes så snart som mulig til Sámikopiija. Midler som er til fordeling, utbetales til de organisasjoner som gjør krav på dem, i den utstrekning disse er enige om fordelingen.

Vederlag for fotokopiering skal normalt fordeles på basis av tilgjengelig statistikk for kopiering av typer verk og publikasjoner (kilder). I størst mulig utstrekning skal fordelingsnøkler avtalt mellom norske rettighetshavergrupper legges til grunn.

Ve uenighet mekler styret, eller meklingsmenn oppnevnt av styret. Oppnås ikke enighet innen frist som fastsettes av styret, treffer styret vedtak om fordeling. Når tvisten gjelder endelig fordeling av midler, kan part deretter bringe saken inn for voldgift ( kap. 5.).

Utbetalingen foretas snarest mulig overensstemmende med styrets vedtak. Dersom vedtaket gjelder endelig fordeling, skjer utbetaling først når det er på det rene at saken ikke bringes inn for voldgift. Ved akontofordelinger tas forbehold om tilbakebetaling ved senere endelig fordeling. Styret avgjør om og i hvilken utstrekning det skal stilles sikkerhet for de beløp som utbetales akonto.

§ 4.4 I saker hvor medlemsorganisasjoner er uenige om fordelingen, kan en organisasjon la sin sak fremstille for styret av en fullmektig.

§ 4.5 Utbetalinger til en medlemsorganisasjon skjer med den forutsetning at krav fra uorganiserte rettighteshavere på området, skal dekkes av vedkommende organisasjon. I den utstrekning Sámikopiija holdes ansvarlig overfor slike rettighetshavere, vil beløp bli krevet tilbake fra organisasjonen. Styret gir medlemsorganisasjonene generell veiledning om hvordan hensynet til uorganiserte rettighetshavere kan ivaretas ved forvaltningen av vederlagsmidlene.

KAP. 5 VOLDGIFT

§ 5.1 Sámikopiijas representantskap oppnevner en voldgiftsrett bestående av 3 medlemmer som fortrinnsvis skal være sakkyndige i opphavsrett. det ene velges av de medlemsorganisasjoner som organiserer opphavsmenn, mens det andre velges av forlegger- og utgiverorganisasjoner. Det tredje medlem oppnevnes av de to første, men i tilfelle uenighet, av leder i Den Samiske Advokatforening.

§ 5.2. Voldgiftsretten er den eneste kompetente domstol i tvister mellom organisasjonene og mellom disse og Sámikopiija om forståelsen av Sámikopiijas vedtekter, om forvaltningsspørsmål og om fordelingssaker.

Tvist mellom organisasjoner om fordeling kan først bringes inn for voldgiftsretten etter å ha vært behandlet av styret (jfr. § 4.3 tredje ledd). Stevning må være sendt til voldgiftsrettens leder senest 2 måneder etter at partene er gjort kjent med styrets vedtak om fordeling. Etter det tidspunkt skal saken avvises.

Ut over disse bestemmelser skal voldgiftsretten i sitt arbeid anvende reglene i Tvistemålsloven.

KAP. 6 VEDTEKTSENDRINGER – OPPLØSNING

§ 6.1 Vedtektsendringer kan bare vedtas av representantskapet med 3/4 flertall av medlemsorganisasjonenes representanter.

§ 6.2 Sámikopiija oppløses av representantskapet hvis det kreves av 3/4 av medlemsorganisasjonenes representanter. Ved oppløsning treffes bestemmelse om hvorledes Sámikopiijas midler skal disponeres til gode for rettighetshaverne.