GJENSIDIGHETSAVTALE

Mellom SÁMIKOPIJA, som representerer fotokopieringsrettigheter til opphavsmenn, foto­grafer, forleggere og andre utgivere, som er borgere av, bosatt i eller har sitt hovedforret­ningssete i Norge, Sverige, Finland og Russland og som er medlem av én av følgende or­ganisasjoner:

Sámi Dáiddacehpiid Searvi (SDS)

  • Sámi Girjecálliid Searvi (SGS)
  • Sámi fágalaš girjecálliid ja jorgaleaddjiid searvi (SFS)
  • Sámi Teahter Searvi (STS)
  • Sámi Lágádusaid ja Áviisaalmmuhan Searvi (SÁLAS)

på den ene side og

Kopinor, som representerer fotokopieringsrettigheter til opphavsmenn, fotografer, forleg­gere og andre utgivere, som er borgere av, bosatt i eller har sitt hovedforretningssete i Norge, og som er medlem av én av følgende organisasjoner:

Den Norske Fagpresses Forening, Den Norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Forbundet Frie Fotografer, Grafill, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk Litteraturkritikerlag, Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Ukepresse, Norske Avisers Landsforening, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, NOPA (Norske Populærautorer), Ny Musikks komponistgruppe, Ungdomslitteraturens Forfatterlag, på den annen side,

er dags dato inngått følgende avtale:

1. På vegne av opphavsmenn, fotografer, forleggere og andre utgivere som Sámikopija representerer, gir Sámikopija herved Kopinor fullmakt til å inngå avtale om samtykke til og om vederlag for fotokopiering i Norge.

Som fotokopiering regnes her eksemplarfremstilling som skjer ved hjelp av fotografiske, xerografiske eller lignende metoder, og innbefatter fremstilling av og mangfoldiggjøring fra master for stensil, off-set o.l., samt avtegning eller avskrift, fra utgitte publikasjoner, her­under fra utskrift fra database, når eksemplarfremstillingen ikke har forlagsmessig preg. Kopiering fra originalfotografier og originalgrafikk o.l. omfattes ikke.

2. På vegne av opphavsmenn, fotografer, forleggere og andre utgivere som Kopinor re­presenterer, gir Kopinor herved Sámikopija fullmakt til å inngå avtale om samtykke til og om vederlag for fotokopiering i de samiske kjerneområdene i Norge dersom Kopinor ikke selv har inngått eller i fremtiden inngår slik avtale. Før slik avtale inngås skal Sámikopija i det enkelte tilfelle avklare arbeidsdeling med Kopinor og eventuelt samarbeid om avtaleinngåelse avtales.

Som fotokopiering regnes her eksemplarfremstilling som skjer ved hjelp av fotografiske, xerografiske eller lignende metoder, og innbefatter fremstilling av og mangfoldiggjøring fra master for stensil, off-set o.l., samt avtegning eller avskrift, fra utgitte publikasjoner, her­under fra utskrift fra database, når eksemplarfremstillingen ikke har forlagsmessig preg. Kopiering fra originalfotografier og originalgrafikk o.l. omfattes ikke.

3. Sámikopija påtar seg ved denne avtale å forestå fordelingen til samiske rettighetshavere av vederlag som Kopinor mottar for fotokopiering av samiske verk utgitt på samisk.

Ved fordelingen er Sámikopija forpliktet til å legge til grunn de opplysninger m.h.t. kopiering fra respektive kilde- og verkskategorier, som Kopinor stiller til rådighet, men står ellers fritt m.h.t. fordelingen så langt denne ikke etter oppgaver fra Kopinor gir grunnlag for en indivi­duell fordeling til vedkommende rettighetshavere.

I den utstrekning Sámikopija velger å benytte de fordelingsnøkler som gjelder i Kopinor mellom rettighetshavergrupper, skal Kopinor også stille slik informasjon til rådighet.

4. Kopinor påtar seg å forestå fordelingen til norske rettighetshavere av midler som Sámi­kopija mottar for fotokopiering og som tilkommer de rettighetshavere Kopinor representerer.

Ved fordelingen er Kopinor forpliktet til å legge til grunn de opplysninger m.h.t. kopiering fra respektive kilde- og verkskategorier, som Sámikopija stiller til rådighet, men står ellers fritt m.h.t. fordeling så langt oppgaver fra Sámikopija ikke gir grunnlag for individuell fordeling til vedkommende rettighetshavere.

5. Vederlag som Sámikopija skal fordele til Sámikopijas rettighetshavere i h.h.t. pkt. 3, overføres fra Kopinor til Sámikopija én gang årlig. Størrelsen av vederlaget fastsettes på grunnlag av statistiske undersøkelser og ved anvendelse av de fordelingsnormer som gjel­der for vederlaget for kopiering av norske verk og publikasjoner.

Overførselen av vederlag skal skje innen utløpet av juni måned i det første året etter det år da fordelingen av den tilsvarende vederlagsandel til Kopinors rettighetshavere på området ble endelig fastlagt. Senest samtidig med overførelsen skal Kopinor skriftlig redegjøre for vederlagets beregning og fordeling etter de normer som anvendes ved fordeling til Kopi­nors rettighetshavere av vederlag opptjent i Norge. Vederlaget overføres i norske kroner.

6. Vederlag som Kopinor skal fordele til rettighetshavere Kopinor representerer i h.h.t. pkt. 4 overføres til Kopinor. Størrelsen av vederlaget fastsettes på grunnlag av statistiske un­dersøkelser og ved anvendelse av de fordelingsnormer som gjelder for vederlaget for kopi­ering av de verk og publikasjoner Sámikopija representerer.

Overførselen av vederlag skal skje innen utløpet av juni måned i det første året etter det år da fordelingen av den tilsvarende vederlagsandel på området ble endelig fastlagt av Sámi­kopija. Senest samtidig med overførelsen skal Sámikopija skriftlig redegjøre for vederlagets beregning og fordeling etter de normer som anvendes ved fordeling til de rettighetshavere Sámikopija representerer. Vederlaget overføres i norske kroner.

7. Ved beregning av vederlag for overføring i h.h.t. punktene 5 og 6 kan det gjøres fratrekk for administrative kostnader etter samme normer og av samme relative størrelse som det som er gjort i vederlaget som utbetales til egne rettighetshavere for fotokopiering på ved­kommende avtaleområde på organisasjonens arbeidsfelt i samme periode.

Vederlaget etter fratrekk for administrative kostnader som nevnt foran overføres inklusive renter beregnet på samme måte som for vederlaget til egne rettighetshavere.

Organisasjonene er berettiget til å gjøre slike fradrag eller trekk som de i h.h.t. skattelov­givningen måtte være forpliktet til. Partene er forpliktet til å bistå hverandre med opplysnin­ger eller eventuelt selv gjøre slike henvendelser til skattemyndighetene, som er nødvendige for å besørge at vederlaget overføres uten fradrag for skatt.

8. Hver av partene forplikter seg til å behandle opplysninger som de mottar fra den annen part vedrørende vederlagets beregning og fordeling fortrolig og kun gi slike opplysninger videre som fortrolige til de medlemsorganisasjoner eller rettighetshavere som opplysning­ene direkte angår. Denne bestemmelsen innebærer ingen begrensning av partenes rett til å offentliggjøre statistisk materiale og vederlagsfordeling hvor enkeltpersoner og foretak ikke lar seg identifisere.

9. Med de begrensninger som følger uttrykkelig av denne avtale, forplikter partene seg til ved inngåelse av kopieringsavtaler og ved innkrevning av vederlag, å håndheve rettighe­tene til de rettighetshavere som de representerer på vegne av den annen part i samme ut­strekning og på samme måte som rettighetene til de rettighetshavere som organisasjonen selv gjennom sine medlemsorganisasjoner representerer.

Denne forpliktelsen gjelder foruten ved fastsettelse av avtalevilkår, vederlag og fordeling, også innhentelse av opplysninger ved statistiske undersøkelser eller på annen måte som gir grunnlag for fordeling av vederlag mellom rettighetshaverkategorier eller individuelt.

Partene er enige om at nærværende avtale ellers ikke innebærer noen begrensning i de rettigheter og plikter som hver av partene har i h.h.t. bestemmelser om avtalelisens eller tvangslisens, herunder av plikten til å utbetale vederlag til rettighetshavere som ikke er medlem hos den part som oppkrever vederlag.

10. Dersom én av partene i følge lovbestemmelse som berører fordeling av vederlag som innkreves kollektivt, er forpliktet til å foreta en individuell vederlagsutbetaling til rettighets­haver etter krav som refererer seg til vederlag som i h.h.t. denne avtale skal overføres eller er blitt overført til den annen part, har vedkommende part ved senere overføring av veder­lag som skriver seg fra fotokopiering på samme område, rett til å gjøre fradrag for det utbe­talte beløp og eventuelt for særlige omkostninger forbundet med utbetalingen. Før en indi­viduell utbetaling som nevnt avtales, skal vedkommende part overlevere alt relevant mate­riale vedrørende kravet til den annen part og gi denne anledning til å uttale seg.

Det som her er bestemt gjelder tilsvarende i de tilfelle der en avtalepart ved lisensavtale har påtatt seg å dekke individuelle krav som fremsettes overfor lisenstaker, om dette skjer di­rekte eller etter regresskrav fra lisenstakeren.

11. Partene er innforstått med at denne avtale ikke innebærer noe ansvar for at de beta­lingsforpliktelser som påhviler lisenstakere eller andre som er forpliktet til å betale vederlag for fotokopiering, oppfylles.

12. Kopinor vil utbetale til Sámikopija vederlag som Kopinor har mottatt for fotokopiering av samiske verk og publikasjoner i skoleverket i Norge etter 1. januar 1990, som er den dato tilleggsavtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Kopinor til skole­kopieringsavtalen ble satt i kraft om avregning av vederlag for samiske verk. Vederlagets størrelse er fastsatt i samsvar med de prinsipper som er gjelder i denne avtale og omfatter rente og rentes rente. En sum stor NOK 887.265 - hvorav kr. 757.517 i vederlag og kr. 129.748 i renter - stilles til rådighet for utbetaling til Sámikopija ved un­dertegning av denne avtale.

Videre forplikter Kopinor seg til å forhandle med Sámikopija om en skjønnsmessige fastset­telse av en vederlagsandel for fotokopiering av samiske verk utgitt på samisk på Kopinors hovedavtaleområder krevd inn etter 1. januar 1994, for overføring fra Kopinor til Samikopija.

13. Partene er enige om å utveksle informasjon om sin generelle virksomhet, hvilke områ­der som er dekket ved avtale, statistiske undersøkelser og metoder, mottatt vederlag, rele­vant lovgivning og andre forhold som er av betydning for forvaltning av fotokopieringsrettig­heter. Partene forplikter seg til på forespørsel fra den annen part å fremlegge kopier av hovedavtaler og mønsteravtaler, beregningsdokumenter og lignende som er relevant for nærværende avtale.

Partene forplikter seg til å varsle den annen part om tilfelle av opphavsrettskrenkelser som de måtte bli kjent med og som rammer rettighetshavere som er organisert hos den annen part.

14. For så vidt denne avtale helt eller delvis skulle bli kjent ugyldig eller uvirksom ved ved­tak av kompetent offentlig konkurransemyndighet, er partene enige om at de av avtalens bestemmelser som ikke berøres direkte av vedtaket, fortsatt skal etterleves i forholdet mel­lom partene inntil ny avtale er inngått, med mindre forholdet mellom partene derved forryk­kes vesentlig.

15. Denne avtale gjelder med virkning fra. 1.1.1994, dog slik at avtalens bestemmelser gjelder også for vederlag som i h.h.t. nærværende avtales pkt. 12 overføres til Sámikopija.

Avtalen kan sies opp skriftlig med 6 måneders varsel til utløpet av et kalenderår, med virk­ning for vederlag som opptjenes i det påfølgende eller senere kalenderår, dog slik at kopi­eringsavtaler som er inngått for en fast periode inntil 5 år, skal omfattes av denne avtale inntil vedkommende fastlagte periode er utløpt. Vederlag som inntjenes i h.h.t. slik kopier­ingsavtale skal dog, med mindre annet avtales, følge eventuell ny avtale som inngås mel­lom partene.

Dersom én av partene vesentlig misligholder denne avtale, har den annen part adgang til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, dog slik at parten skal gi den misligholdende part et hevningsvarsel med én måneds frist til å rette på misligholdet. Tilsvarende gjelder dersom én av partene endrer sitt fordelingssystem og endringen innebærer en vesentlig svekkelse av rettighetsforvaltningen i forhold til den annen parts medlemmer.

Oppsigelse eller hevning av denne avtale skal ikke anses å ha noen virkning m.h.t. parte­nes rett til å inngå avtale om og kreve vederlag for fotokopiering i medhold av lovbestem­melser om avtalelisens, tvangslisens eller lignende.

16. Tvister om forståelsen og gjennomføringen av denne avtale avgjøres i h.h.t. norsk lov­givning. Tvisten avgjøres ved voldgift. Sammensetning av voldgiftsretten og de prosessu­elle bestemmelser for voldgiften følger norsk lovgivning og sedvane.

17. Denne avtale kan bare endres ved skriftlig avtale.

18. Avtalen er utferdiget i 2 - to - eksemplar, hvorav hver av partene beholder ett eksem­plar.

Oslo, den 13. april 1994
Sámikopija
Kopinor


Publisert: 09.05.2007
Publisert av: Webmaster